1. SUTARTIES ŠALYS
Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir internetinėje parduotuvėje www.thermowave.com (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios UAB „Thermosportas“ (toliau – Pardavėjas) teises. Buveinės adresas Raudondvario pl. 101, Kaunas LT47184, Lietuva. Įmonės PVM mokėtojo kodas: LT100009699514 . Pardavėjas tiekia tinklalapyje nurodytus produktus (toliau - Produktai). Šios pardavimo sąlygos kartu su Užsakymu ir Užsakymo patvirtinimu yra bendras pirkimo sutarties pagrindas (toliau – Sutartys). Taisyklėse nustatomos abiejų šalių pareigos, atsakomybės ir kitos su prekių pirkimu - pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

 

2. KAINOS
Kiekvienos parduodamos prekės kaina yra pateikta Eurais ir nurodyta internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM), tačiau į prekės kainą nėra įtrauktos užsakymo siuntimo išlaidos.

 

3. SUTARTIES SUDARYMAS
Prekių pirkimo – pardavimo sutartys internetinėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir 2001-08-17 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

Pirkti Pardavėjo internetinėje Parduotuvėje turi teisę visi asmenys. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo internetinėje Parduotuvėje. Prekių pirkimo - pardavimo Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir kitus reikalingus duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą”.

Po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo gavimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu. Pranešimas Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Kilus klausimams dėl Užsakymo ir Užsakymo patvirtinimo, susisiekite elektroniniu paštu eshop@thermowave.com arba skambinkite +370 647 04594.

Jei Prekės likutis nėra pakankamas, Pardavėjas informuoja Pirkėją apie susidariusią situaciją ir siūlo Prekių pakaitalus.

Norėdami turėti galimybę apsipirkti Parduotuvėje, Pirkėjas turi būti vyresnis nei 18 metų, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, jog jis įsigyja prekes asmeninėms reikmėms, o ne pardavimo tikslais, ir turi teisę pirkti Pardavėjo internetinėje Parduotuvėje. Neatitikus keliamų reikalavimų Pardavėjas turi teisę nevykdyti Pirkėjo reikalavimų ir atšaukti užsakymą.

 

4. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES
Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų - apmokėjimas MasterCard, Visa, Paypal ir Paysera elektroninės bankininkystės sistemomis.

Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą, nebent Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje Pardavėjas gali atmesti Pirkėjo užsakymą, jei Pirkėjo apmokėjimas nėra patvirtintas ir gautas Pardavėjo sąskaitoje.

Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per 5 (penkias) darbo dienas po pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/ įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

 

5. PREKIŲ PRISTATYMAS
Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje. Už pristatymą taikomas papildomas Prekių pristatymo mokestis.

Įprastai prekės pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu per 1 - 3 darbo dienas. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą, prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo prekių pirkimo – pardavimo Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymo momento.

Jei prekių pristatymas ne dėl Pirkėjo kaltės ar su juo susijusių aplinkybių vėluoja daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pateikimo terminų pratęsimo arba užsakytų prekių pakeitimo analogiškomis ar kitomis elektroninėje Parduotuvėje esančiomis prekėmis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties (informuodamas apie tai Pardavėją elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu www.thermowave.com), o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties atsisakymo. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas arba į kitą Pirkėjo pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą Pirkėjo sąskaitą.

Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz.: pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkamą naują pristatymo laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomo pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas visų vykdytų prekių pristatymo mokesčius. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, prekės perduodamos Pirkėjui arba kitam asmeniui, Pirkėjo nurodytam užsakymo blanke tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pirkėjas, priimdamas užsisakytas prekes, privalo patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Jei Pirkėjas, priimdamas siuntą, pastebi pakuotės pažeidimą, apie tai nedelsiant privalo pranešti siuntą pristačiusiam kurjeriui, padaryti nuotrauką (atsiųsti ją el. paštu: eshop@thermowave.com) ir paprašyti surašyti pakuotės pažeidimų aktą. Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta laiku ir tvarkingai. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas ir juos buvo galima pastebėti išorinės prekių apžiūros metu. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

 

6. PREKIŲ NUOSAVYBĖ
Produkto nuosavybė perduodama tik Pirkėjui, kai Pardavėjas gauna visą sumą, mokėtiną už Prekes. Jei Prekės užsakymas yra išsiųstas ir prieinama Pirkėjui, tačiau Pirkėjas nepriima Produkto, Pirkėjas yra atsakingas už bet kokį Produkto praradimą ar sugadinimą.

 

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
Pirkėjas turi teisę, nurodydamas priežastį, atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu eshop@thermowave.com. Galimybė grąžinti gali būti vykdoma net ir tuo atveju, jei Prekė neturi trūkumų po jos pristatymo. Kai Prekė pristatyta ir Pirkėjas nori ją grąžinti, Pirkėjas turi padengti Prekės siuntimo išlaidas, o Pardavėjas grąžins sumą sumokėtą už Prekę, kaip galima greičiau ir bet kuriuo atveju per 14 (keturiolika) dienų nuo tada, kuomet Pardavėjas gauna grąžintą gaminį.

 

8. PREKIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS
Internetinėje parduotuvėje www.thermowave.com įsigytą prekę galite grąžinti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, jei internetu pirkta prekė Jums netiko. Grąžinamą prekę galite pakeisti į kitą prekę arba susigrąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
Pinigus už prekę Jums grąžinsime per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo mums dienos.
Nusprendę pakeisti arba grąžinti prekę, sekite grąžinimo instrukciją puslapyje grąžinimai.
Keičiamą arba grąžinamą prekę galite atsiųsti kurjeriu arba registruotu paštu.

SVARBU! Keičiamos ar grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

  • Grąžinama prekė turi būti nenaudota, negali būti dėvėta ar kitaip sugadinta;
  • Prekė turi būti su visomis prikabintomis etiketėmis;
  • Prekė turi būti grąžinta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
  • Prekė turi būti supakuota į tinkamą siuntos pakuotę, kuri apsaugos prekę nuo sugadinimo transportavimo metu.

Jei perkant turite kokių abejonių ar klausimų, kreipkitės į mus elektroniniu paštu eshop@thermowave.com arba telefonu +370 647 04594.

  

9. PREKIŲ UŽSAKYMO NEATITIKIMAI IR PREKIŲ DEFEKTAI
Kuomet Pirkėjas gauna Prekę, Pirkėjas turi įsitikinti ar Prekė atitinka pateiktą Užsakymą, ar Prekė nebuvo sugadinta siuntimo meru, ar Prekė neturi defektų. Jei gauta Prekė neatitinka Užsakymo, pakuotė ar produktas yra pažeistas ar turi defektų, Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui pagal 10 skyriuje nurodytus reikalavimus. Pardavėjas grąžins arba pakeis Prekes, kurios yra sugadintos, defektuotos arba neatitinka Užsakyme pateiktų Prekių.

 

10. PRETENZIJOS DĖL PREKĖS SU DEFEKTU
Jei bet kuriuo metu po Prekių pristatymo nustatoma, kad Produktas yra sugedęs, Pirkėjas kaip įmanoma greičiau praneša apie tai Pardavėjui. Pranešimas apie Prekių defektus turi būti pateiktas per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekės gavimo momento ir defekto nustatymo.

Visi pranešimai turi būti pateikti raštu. Dėl detalesnės informacijos susiekite su mumis elektroniniu paštu eshop@thermowave.com arba telefonu +370 647 04594. Jei Prekė yra su defektu, Pirkėjas turi grąžinti defektuotą Prekę Pardavėjui. Pardavėjas padengia Produkto grąžinimo išlaidas ir grąžina arba pakeičia defektuotus Produktus.

 

11. DELSIMAS MOKĖTI IR PALŪKANOS
Jeigu Pirkėjas neapmoka mokėtinos sumos nurodytos pagal šią Sutartį, Pardavėjas gali reikalauti 1,5% dydžio palūkanų.

 

12. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjas sutinka, kad jo kontaktiniai asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo siūlomų prekių rinkodaros tikslais, kuomet Pirkėjas gali gauti reklamines žinutes arba aktualius pasiūlymus. Pirkėjas bet kada turi teisę atsisakyti tokio asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais. Registracijos internetinėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis internetine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis internetine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją telefonu +370 647 04594 arba skiltyje Kontaktai. Pirkėjui kyla klausimų dėl Pardavėjo naudojamos Pirkėjo asmeninės informacijos arba, jei Pirkėjas nori nutraukti sutikimą dėl asmeninės informacijos naudojimo rinkodaros tikslais, sulaukti informacijos apie jo asmeninius duomenis, jų koregavimą arba Pirkėjo duomenų pašalinimą. Daugiau informacijos apie Pardavėjo privatumo politiką galite rasti - čia.

 

13. NUSISKUNDIMAI IR PRETENZIJOS
Sutarties šalys bando bet kokius ginčus išspręsti draugiškai. Jei draugiškas susitarimas negali būti pasiektas, nusiskundimai ir pretenzijos toliau aiškinamos remiantis Lietuvos teisminiais reglamentais. Ši Sutartis ir visi ginčai ar pretenzijos, kylantys ar susiję su Sutartitimi yra sudaryti ir reglamentuojami pagal galiojančius Lietuvos įstatymus.