Veebilehe Thermowave.com sirvimise jätkamiseks nõustute küpsiste kasutamise tingimustega: Lisateave Sulge
TASUTA SAATMINE VALMISTATUD ELis

Toode on edukalt lisatud ostukorvi

Kogus
Kokku:

Teie ostukorvis on 0 toodet. Teie ostukorvis on üks toode.

Kokku tooteid: (KM-ga)
Postikulu kokku: (KM-ga) Tasuta saatmine!
Kokku: (KM-ga)
Töökoha juhised
TÖÖHÕIVE ON VABALT VALITUD

Ettevõttes ei kasutata sunnitud, sealhulgas sunniviisiliselt värvatud ega vangla tööjõudu (vastavalt ILO konventsioonidele nr 29 ja 105).

TÖÖHÕIVES EI OLE DISKRIMINEERIMIST

Värbamine, palgapoliitika, koolitusprogrammidesse vastu võtmine, töötaja edutamise põhimõtted, töölepingu lõpetamise põhimõtted, pensionile jäämise ja mis tahes muud töösuhte aspektid põhinevad võrdsete võimaluste põhimõttel olenemata rassist, nahavärvist, soost, usust, poliitilisest kuuluvusest, ametiühingusse kuulumisest, rahvusest, sotsiaalsest päritolust, puudustest või puuetest (vastavalt ILO konventsioonidele nr 100 ja 111).

LAPSTÖÖJÕUDU EI KASUTATA

Lapstööjõudu ei kasutata. Töölevõetava isiku vanuse alammäär ei või olla madalam kui kohustusliku hariduse omandamise vanus ja igal juhul ei või see olla madalam kui 15 aastat (vastavalt ILO konventsioonile nr 138). Keelatud on kõigis vormides orjapidamine, nagu võla- või pärisorjuses pidamine, ning orjapidamisega sarnane tegevus, nagu lastega kaubitsemine või nende värbamine sunniviisilisele tööle või relvakonfliktis sunniviisilisele osalemisele; [...] töö, mis oma laadi või tingimuste tõttu on kahjulik lapse [vanuses 15-18] tervisele või kõlblusele või on talle muul põhjusel ohtlik (vastavalt ILO konventsioonile nr 182).

ÜHINEMISVABADUS JA KOLLEKTIIVLÄBIRÄÄKIMISTE ÕIGUS

Tunnustatakse kõikide töötajate õigust moodustada ametiühinguid ja nendega ühineda ning pidada kollektiivläbirääkimisi (vastavalt ILO konventsioonidele nr 87 ja 98). Ettevõte lihtsustab olukordades, kus ühinemisvabadus ja kollektiivläbirääkimiste õigus on seadusega piiratud, kõikidel töötajatel sõltumatu ja vaba ühinemise ja läbirääkimiste pidamise paralleelsete vahendite kasutamist. Töötajate esindajate suhtes ei rakendata diskrimineerimist ning neil on juurdepääs kõikidele töökohtadele, mis on vajalikud nende esindusülesannete täitmiseks (vastavalt ILO konventsioonidele nr 135 ja soovitus nr 143)

ÄRAELAMIST VÕIMALDAVA TÖÖTASU MAKSMINE

Standardse töönädala eest makstavad töötasud ja hüvitised vastavad vähemalt seadusest tulenevatele või tööstusharus kasutatavatele miinimumstandarditele ning on alati piisavad töötajate ja nende perekondade põhivajaduste katmiseks ja mõninga oma äranägemisel kulutatava sissetuleku pakkumiseks (vastavalt ILO konventsioonidele nr 26 ja 131). Töötasust mahaarvamised distsiplinaarmeetmete rakendamise eesmärgil ei ole lubatud ning samuti ei ole lubatud mis tahes töötasust mahaarvamised, mis ei ole riigisisese õigusega lubatud. Mahaarvamisi ei tehta kunagi sellises ulatuses, mille tõttu saab töötaja kätte miinimumpalgast väiksema tasu. Töötajaid teavitatakse piisavalt ja selgelt nende töötasu üksikasjadest, sealhulgas palgamääradest ja makseperioodist.

MÕISTLIKUD TÖÖTUNNID

Töötunnid on kohaldatavate seaduste ja tööstusharu standarditega kooskõlas. Igal juhul ei nõuta töötajatelt regulaarselt rohkem kui 48-tunnist töötamist nädalas ning neile antakse vähemalt üks vaba päev iga seitsmepäevase ajavahemiku kohta. Ületunnitöö on vabatahtlik, see ei ole rohkem kui 12 tundi nädalas, seda ei nõuta regulaarselt ja selle eest makstakse alati maksimummäära järgi (vastavalt ILO konventsioonile nr 1)

OHUTUD JA TERVISLIKUD TÖÖTINGIMUSED

Pakutakse ohutut ja hügieenilist töökeskkonda ning soodustatakse parimate töötervishoiu ja -ohutuse tavade kasutamist, pidades meeles üldisi teadmisi tööstusharust ja mis tahes konkreetsetest ohtudest. Pööratakse asjakohast tähelepanu sellele tööstusharule omastele tööalastele ohtudele ning tagatakse ohutu ja hügieenilise töökeskkonna pakkumine. Õnnetuste ennetamiseks ja terviseriskide miinimumini viimiseks rakendatakse kehtivaid määrusi võimalikult suures ulatuses (vastavalt ILO konventsioonile nr 155). Füüsiline kuritarvitamine, füüsilise kuritarvitamisega ähvardamine, ebatavalised karistused või kord, seksuaalne või muu ahistamine ja ähvardamine tööandja poolt on rangelt keelatud.

ÕIGUSLIKULT SIDUV TÖÖSUHE

Töö- või sotsiaalkindlustusõigusest tulenevaid töötajate kohustusi ja alalistest töösuhetest tulenevaid regulatsioone ei tohi vältida tööettevõtulepingute kasutamise või praktikaskeemide kaudu, kui puudub tegelik kavatsus õpetada oskusi või pakkuda alalist töökohta. Noortele töötajatele antakse võimalus osaleda haridus- ja koolitusprogrammides.

Palun oota...